Đại hội liên đội trường THCS Quảng Châu năm 2019

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

Ch­¬ng tr×nh ®¹i héi liªn ®éi

PhÇn I

* Trân trọng kính mời các cô chú đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và các bạn vào ghế ngồi ổn định tổ chức để chuẩn bị tiến hành Đại hội.(chờ vài phút để ổn định)

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c vÞ ®¹i biÓu vÒ dù ®¹i héi liªn ®éi tr­êng THCS Qung Ch©u n¨m häc 2019 - 2020.

* Để chào mng đại hi lien đội năm 2019-2020 em xin kÝnh mêi c¸c vÞ ®¹i biÓu kh¸ch quÝ, c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®éi viªn th­ëng thøc ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ do c¸c b¹n trong ®éi v¨n nghÖ cña liªn ®éi biÓu diÔn .

Më ®Çu ch­¬ng tr×nh lµ tiết mc: .....................................................

TiÕp theo lµ tiết mc:...........................

. KÕt thóc ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ là ....................................................

* Tr­íc khi b­íc vµo ch­¬ng tr×nh ®¹i héi em xin kÝnh mêi c¸c vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c b¹n ®éi viªn ®øng lªn lµm lÔ chµo cê .

 • Mi §éi nghi lÔ vào vÞ trÝ :
 • Nghiªm ........ Chµo cê .....Chµo ....Quèc ca ....... §éi ca ......

V× tæ quèc XHCN, v× lý t­ëng cña B¸c Hå vÜ ®¹i .... s½n sµng ...

 • Em xin kÝnh mêi c¸c vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c b¹n ngåi xuèng
 • Mi §éi nghi l vÒ vÞ trÝ .

* Hoµ chung víi khÝ thÕ thi ®ua s«i næi cña §éi viªn c¶ n­íc ®ãn chµo n¨m häc míi - N¨m häc 2019 – 2020 ,toµn thÓ ®éi viªn cña liªn ®éi tr­êng THCS Qung Ch©u còng ®ang n« nøc thi ®ua, rÌn luyÖn mäi mÆt ®Ó giµnh nhiÒu thµnh tÝch chµo ®ãn n¨m häc míi.

§­îc sù nhÊt trÝ cña chi bé §¶ng, Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng, Héi ®ång ®éi thµnh phè sù quan t©m s©u s¾c cña Ban chÊp hµnh §oµn xa Qung Ch©u vµ chi ®oµn nhµ tr­êng, Liªn ®éi chóng em tiÕn hµnh §¹i héi Liªn ®éi .

Trong §¹i héi nµy, chóng em sÏ tæng kÕt nh÷ng mÆt m¹nh, rót kinh nghiÖm nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ trong n¨m häc võa qua vµ ®ång thêi ®Ò ra ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña Liªn ®éi trong n¨m häc míi n¨m häc 2019 – 2020 và bÇu ra ban chØ huy liªn ®éi míi trong nhiÖm kú kho¸ häc .

*: VÒ dù víi ®¹i héi h«m nay

- Về phía đoàn xã, em xin tr©n träng giíi thiÖu :

...................................................................................................................................................................................... đề ngh đại hi nhit lit chào mng

(V d đại hi ngày hôm nay ..................................... hoa tươi thm đến chúc mng đại hi . Em mi ............. lên tng hoa và mi Đào Thị Hồng Thắm – Gv Tpt lên nhn hoa)

-Về phía nhà trường, Em xin trân trng gii thiu :

Cô: Trần Thị Hà-– Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường.

Cô: Hoàng Thị Kim Dung- - phó Hiệu Trưởng nhà trường.

Các thầy cô giáo chủ nhiệm và lùc l­îng ®«ng ®¶o nhÊt lµ gần 100 bạn đội viên ưu tú đại diện cho ..... bạn đội viên trong toàn trường v d đại hi vi chúng ta, đề ngh đại hi nhit lit chào mng.

* Qua ®¹i héi trï bÞ chóng em ®· nhÊt trÝ bÇu ra sè l­îng 5 b¹n trong ®oµn chñ tÞch vµ 1 b¹n th­ kÝ ®¹i héi. Xin ®¹i héi cho ý kiÕn vÒ sè l­îng. NÕu ®¹i héi nhÊt trÝ xin cho biÓu quyÕt(Dừng lại giây lát và quan sát xuống dưới). §¹i héi ®· nhÊt trÝ 100%. Xin trân trọng cảm ơn.

§¹i héi trï bÞ ®· nhÊt trÝ bÇu 6 b¹n sau ®©y vµo §oµn chñ tÞch vµ th­ ký.

Đoàn chủ tịch:

 1. - B¹n .............................. Chi ®éi

2 - B¹n …………………….. Chi ®éi

 1. Bn .................................. chi đội

4 - B¹n ……………………… Chi ®éi

5- B¹n ……………………… Chi ®éi

Th­ ký ®¹i héi B¹n ..................................... Chi ®éi

Xin ý kiÕn ®¹i héi. NÕu ®¹i hi nhÊt trÝ xin cho biÓu quyÕt. (Dừng lại giây lát và quan sát xuống dưới)

§¹i héi nhÊt trÝ 100%.Xin trân trọng c¶m ¬n.

Xin mêi ®oµn chñ tÞch vµ th­ ký lªn lµm viÖc .

* Em xin thay mÆt §oµn chñ tÞch th«ng qua ch­¬ng tr×nh ®¹i héi nh­ sau:

§¹i héi gåm c¸c phÇn sau:

1.Ổn định tổ chức.

2. Văn nghệ chào mừng.

3. Chào cờ theo nghi thức Đội.

4. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu,

5. Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký.

6. Đoàn chủ tịch và thư ký lên làm việc.

7. Nghe b¸o c¸o tæng kÕt vµ c¸c b¶n ph­¬ng h­íng vµ tham luËn bæ sung cho b¸o c¸o tæng kÕt vµ b¶n ph­¬ng h­íng.

8. Đại hội thảo luận và đóng góp xây dựng ý kiến, Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của Phương hướng.

9. Phát biểu của đại biểu : Lãnh đạo nhà trường, Đại biểu Đoàn xã

10. Bầu ban chỉ huy liên đội - Nhiệm kỳ 2019-2020.

11. BCH liên đội mới ra mắt đại hội

12.Thông qua biên bản đại hội Liên Đội.

13. Chào cờ bế mạc.

* - Tiếp tục chương trình đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội , Em xin mời bạn ………………….chi đội …báo cáo tóm tắt kết quả đạt được trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019.

TiÕp theo ch­¬ng tr×nh xin mêi B¹n ………………………… Chi ®éi .. lªn tr×nh bµy b¶n ph­¬ng h­íng c«ng t¸c ®éi n¨m häc 2019- 2020. Xin mêi b¹n

 • §¹i héi chóng ta võa ®­îc nghe 2 b¶n b¸o c¸o vµ ph­¬ng h­íng . Sau ®©y xin kÝnh mêi B¹n ....................... chi ®éi ... tham luËn vÒ häc tËp vµ nhiÖm vô häc tËp cña ng­êi ®éi viªn trong liªn ®éi .
 • Tiếp theo chương trình , xin kÝnh mêi B¹n ................................. chi ®éi ... tham luËn vÒ th dc và v sinh trong liªn ®éi .
 • Tiếp theo chương trình xin kÝnh mêi B¹n .................. chi ®éi .. tham luËn vÒ rèn luyện ý thức của người đội viên trong liªn ®éi.
 1. qua ®¹i héi ®· nghe b¶n b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c §éi n¨m häc 2018 - 2019, b¶n dù th¶o ph­¬ng h­íng c«ng t¸c ®éi n¨m häc 2019 – 2020. vµ c¸c b¶n tham luËn bæ sung. Sau ®©y em xin nh¾c l¹i c¸c chØ tiªu phÊn ®Êu ®· nªu trong b¶n ph­¬ng h­íng .

1. V hạnh kiểm:

- V phm cht: .....% đội viên cã ®¹o ®øc kh¸ trë lªn, kh«ng cã ®¹o ®øc yÕu.

- Ch¸u ngoan B¸c Hå ®¹t hơn .... % .

- Xin ý kiÕn ®¹i héi vÒ chØ tiªu phÊn đấu v đạo đức. §¹i héi nhÊt trÝ xin cho biÓu quyÕt (Dừng lại giây lát và quan sát xuống dưới)

§¹i héi ®· nhÊt trÝ 100%. Xin c¶m ¬n

2. VÒ häc tËp : Toµn liªn ®éi thùc hiÖn nghiªm tóc cuéc vËn ®ng hc tp và làm theo tm gương đạo đức H Chi minh. X©y dùng tr­êng häc th©n thin, häc sinh tÝch cùc

- V kiến thc, kĩ năng phÊn ®Êu hoàn thành 100% , lªn líp th¼ng .......... %

- §ñ ®iÒu kiÖn xÐt tèt nghiÖp líp 9 ®¹t 100 % .

- PhÊn ®Êu cã ....... ®éi viªn lµ häc sinh giái cÊp thành ph,häc sinh giái cÊp tØnh.

- .......Bạn đỗ THPT chuyên ......% đỗ THPT công lập và học nghề .

- Học lực giỏi ......%.

-Học lực khá ........%

-Học lực TB.......%.

-Học lực yếu ......%.

- Xin ý kiÕn ®¹i héi vÒ chØ tiªu phÊn ®¸u vÒ häc tËp. §¹i héi nhÊt trÝ xin cho biÓu quyÕt........ (Dừng lại giây lát và quan sát xuống dưới)

.........§¹i héi ®· nhÊt trÝ 100%. Xin c¶m ¬n !

3. VÒ c«ng t¸c ®éi :

 • PhÊn ®Êu 100 % ®éi viªn tham gia duy tr× phong trµo : " Nãi lêi hay, lµm viÖc tèt "
 • Tham gia ®Çy ®ñ c¸c phong trµo do Héi ®ång ®éi Thành phè ®Ò ra .
 • 80 % ®éi viªn tiÕp tôc tham gia ch­¬ng tr×nh : “ RÌn luyÖn ®éi viªn ” ®¹t kÕt qu¶ cao
 • Gi÷ v÷ng danh hiÖu liªn ®éi m¹nh cã tõ 6 chi ®éi ®¹t danh hiÖu chi ®éi m¹nh trong ®ã cã 60 % sè ®éi viªn ®¹t danh hiÖu ®éi viªn xuÊt s¾c .
 • Liªn ®éi ®Ò nghÞ Thành §oµn tÆng giy khen .

Xin ®¹i héi cho ý kiÕn . NÕu ®¹i héi nhÊt trÝ xin cho biÓu quyÕt. ........ (Dừng lại giây lát và quan sát xuống dưới)

 • .........§¹i héi ®· nhÊt trÝ 100%. Xin c¶m ¬n!
 • §Ò nghÞ ®¹i héi chóng ta næ mét trµng ph¸o tay thËt lín thÓ hiÖn sù quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c chØ tiªu ®Ò ra.

Kính thưa đại hội ! Về dự với đại hội Liên đội của chúng em hôm nay có anh ........................................đại diện cho Ban Chấp hành Đoàn xã . Đại hội trân trọng kính mời anh lên phát biểu chỉ đạo đại hội !...............................

Chúng em xin ghi nhận những lời phát biểu chỉ đạo của anh , chúng em xin tiếp thu ý kiến đóng góp của anh để bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 2020. Mong anh tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt đẹp nhất để hỗ trợ cho công tác Đội, phong trào thiếu nhi của nhà trường.

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường trong năm học 2019 2020, bên cạnh sự nỗ lực của Ban chỉ huy Liên đội, các Chi đội và toàn thể Đội viên, phải kể đến sự quan tâm đầy tinh thần trách nhiệm của các Thầy cô giáo trong Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường. Hôm nay, đại hội trân trọng kính mời cô : Hoàng Thị Kim Dung thay mặt Chi bộ và BGH nhà trường lên phát biểu chỉ đạo đại hội. Xin trận trọng kính mời cô !

...........................................................

Chúng em xin ghi nhận những lời phát biểu chỉ đạo chân thành và bổ ích của Cô, chúng em nguyện sẽ phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 2020, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, Đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

PhÇn II

Kính thưa các quý vị đại biểu ,các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đội viên !

Sau ®©y §¹i héi ®· chuyÓn sang phÇn II bÇu cö Ban chØ huy liên đội míi

(Kính thưa các quý vị đại biểu! Kính thưa các thầy giáo, cô giáo.

Thưa toàn thể các bạn Đội viên thân mến ! Trong năm học vừa qua được sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo kịp thời của Hội đồng đội cấp trên, của Chi bộ Đảng, BGH nhà trường, sự nhiệt tình của cô tổng phụ trách, Sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, của hội cha mẹ học sinh...Ban chỉ huy Liên Đội của chúng em đã hoàn thành tốt công việc mà nhà trường và Liên Đội giao phó. Thay mặt cho Ban chỉ huy Liên Đội cũ em xin tuyên bố hết nhiệm kỳ.

Kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, chúc toàn thể các bạn Đội viên học giỏi xứng là con ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt, xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ.

Xin ®¹i héi chúng ta tiÕp tôc lùa chän nh÷ng ®éi viªn tiªu biÓu xuÊt s¾c cã n¨ng lùc trong ®¹i héi vµo ban chØ huy míi cña liªn ®éi n¨m häc 2019- 2020)

 

KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu !

Th­a toµn thÓ ®¹i héi !

Theo dù kiÕn cña ®oµn chñ tÞch ®· th«ng qua ®¹i héi trï bÞ sè l­îng bÇu 14 b¹n ®éi viªn vµo ban chØ huy míi cña liªn ®éi trong n¨m häc nµy . VËy mét lÇn n÷a xin ý kiÕn đại hội vÒ sè l­îng 14 b¹n. NÕu ®¹i héi nhÊt trÝ vÒ sè l­îng 14 b¹n xin cho biÓu quyÕt. (Dừng lại giây lát và quan sát xuống dưới)

§¹i héi ®· nhÊt trÝ 100%. Xin c¶m ¬n.

§¹i héi trï bÞ ®· bÇu ra 14 b¹n cã tªn sau vµo ban chØ huy liªn ®éi nhiÖm k× 2019- 2020.

 1. ……………………………

Chi đội 9A

8……………………………

Chi đội 7B

 1. ……………………………

9B

9. ……………………………

7C

3. ……………………………

9C

10. ……………………………

7D

4. ……………………………

8A

11. ……………………………

6A

5. ……………………………

8B

12.

6B

6. ……………………………

8C

13. ……………………………

6C

7……………………………

7A

14 ……………………………

6D

Xin ®¹i héi cho ý kiÕn .NÕu ®¹i héi nhÊt trÝ xin cho biÓu quyÕt.

(Đọc tên từng bạn để biểu quyết, sau phần biểu quyết cho từng bạn thì tuyên bố: đại hội đã nhất trí bầu bạn................ vào được ..... phiếu.)

Họ và tên

Lp

Đạt số phiếu

Họ và tên

Lp

Đạt số phiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Như vậy Đại hội đã nhất trí bầu 14 bạn trên vào ban chỉ huy liên đội nhiệm kì 2019-2020.Xin Đại hội nổ một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng các bạn đã trúng cử vào Ban chỉ huy liên đội khóa mới .

Xin mêi ban chØ huy liªn ®éi míi ra m¾t ®¹i héi .

(Sau khi BCH lên đứng phía trên, đại diện BCH mới lên bục phát biểu- Bạn:…………………………. đọc quyết tâm thư)

 

-Tiếp tục chương trình đại hội, xin mời bạn: ……………………..- thông qua biên bản đại hội. Xin mời bạn.

Bế mạc :

Kính thưa đại hội ! Sau gần một thời gian làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, chương trình Đại hội Liên đội đến đây đã cơ bản hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Xin trân trọng mời các quý vị đại biểu, các thầy giáo cô giáo cùng tất cả các bạn đứng dậy chào cờ.

-Nghiêm !..... Chào cờ !..... Chào !.... Thôi.

Chương trình Đại hội Liên đội trường THCS Quảng Châu đến đây đã kết thúc, chúng em xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo, các anh chị và các bạn đã dành nhiều thời gian về dự đại hội, đóng góp cho chúng em những lời khuyên bổ ích. Chúng em xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, chúc các bạn đội viên học tập và rèn luyện tốt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS QUẢNG CHÂU

 

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC( chưa sửa)

 

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!

Năm học 2017- 2018 là năm triển khai cụ thể hoá Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị , chỉ thị số 42 ngày 24/3/2015 của ban Bí thư trung ương Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ”. Phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; là năm các cấp, các nghành tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố Hưng Yên năm học 2017-2018 tập trung vào những nội dung sau;

Chủ đề năm học; Thiếu nhi Thành phố Hưng Yên thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

Với 5 chương trình hành động:

 1. Tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh
 2. Luyện rèn tri thức – Vững bước tương lai
 3. Vui khỏe an toàn- Học ngàn điều hay
 4. Xây xựng Đội vững mạnh – Tiến bước lên đoàn
 5. Khăn hồng tình nguyện – Chắp cánh yêu thương

Nhận được chủ đề và chương trình hành động của năm học, toàn Liên Đội của chúng em đã bàn bạc,thảo luận về nhiệm vụ cụ thể và đi đến nhất trí; Quyết tâm thi đua rèn luyện, phấn đấu thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017- 2018 với nội dung cụ thể sau;

1, Về đạo đức tác phong:

Ngay từ đầu năm học chúng em đã được học tập nội quy, quy định về đạo đức tác phong, chúng em đã nhất trí nêu cao tinh thần, ý thức tự giác:” Nói lời hay, làm việc tốt” giúp đỡ nhau cùng tiến bộ mọi mặt mọi hoạt động

- Phấn đấu đạt 100% về năng lực và 100% về phẩm chất

2, Về học tập:

Ngay từ đầu năm học chúng em đã xác định rõ nghĩa, vai trò, nhiệm vụ học tập. Từ đó chúng em đã lên kế hoạch học tập từng môn, từng thời gian và phương pháp học tập phù hợp, cùng quyết tâm học bài và làm bài đầy đủ ở nhà, trên lớp nhắc nhở, giúp đỡ các bạn chưa tiến bộ dưới mọi hình thức: “ Đôi bạn cùng tiến ’’, “ nhóm học tập”,

, “ Giúp bạn vượt khó”, và thực hiện tốt chuyên hiệu chăm học

Chỉ tiêu phấn đấu: - 100% đội viên có góc học tập

- 100% Đội viên thực hiện tốt chuyên hiệu chăm học

 • Phấn đấu 100% đội viên hoàn thành về kiến thức kĩ năng
 • Phấn đấu có học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia

3, Về văn hóa- nghệ thuật

Tiếp tục duy trì các phong trào thành tích đã đạt được. Đẩy mạnh phong trào “ Xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp”, mỗi chi đội nhận đảm nhiệm một công trình măng non. - Tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa dân gian, trò chơi dân gian lồng ghép vào các giờ ra chơi và các tiết ngoài giờ lên lớp.Định hướng cho các bạn sử dụng đồ chơi an toàn, tham gia các trò chơi trực tuyến có ý nghĩa giáo dục lành mạnh, tránh xa các trò chơi độc hại, có yếu tố bạo lực, phản văn hóa. Tổ chức cho các chi đội tham gia bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa của địa phương.

- Phát triển và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác thơ văn tuổi học trò, câu lạc bộ sở thích, sân chơi cuối tuần

- Tổ chức hướng dẫn đội viên, nhi đồng tham gia Tết trung thu.

- Liên đội tổ chức giao lưu văn nghệ với các trẻ em tật nguyền

4, Công tác xây dựng đội vững mạnh.

Để làm tốt công tác này, với sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu và Ban lãnh đạo. Liên đội đã kiện toàn đội ngũ ban chỉ huy, chuẩn bị đầy đủ sổ sách, cơ sở vật chất của phòng Đoàn Đội. tham gia đầy đủ các buổi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Đội

- Thực hiện tốt chương trình rèn luyện Đội viên, làm tốt phong trào “ Uống nước nhớ nguồn” “ Đền ơn đáp nghĩa”, “ Tấm áo tặng bà”, Giúp bạn khó”,

- Đẩy mạnh phong trào : “kế hoạch nhỏ xây dựng quỹ Đội”

- Tham gia đầy đủ các cuộc thi do cấp trên phát động.

Bằng những quyết tâm trên, chúng em mạnh dạn đưa ra chỉ tiêu sau:

- Về phẩm chất đạt 100%

- năng lực đạt 100%

- Về kiến thức, kĩ năng hoàn thành 100%

- Lên lớp thẳng 100%

Rèn luyện Đội viên: Phấn đấu là Liện Đội vững mạnh với:

- Hơn 85 % đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ

- 100% Đội viên tham gia chương trình rèn luyện đội viên

- 100% đội viên tham gia phong trào Trần Quốc Toản và Phong trào Kế hoạch nhỏ, phong trào nói lời hay làm việc tốt

-100% chi đội mạnh’

- 80% Đội viên đạt từ 3 chuyên hiệu trở lên

- 100% nhi đồng lớn được kết nạp Đội

- Liên đội thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

- Đề nghi Tỉnh Đoàn tặng bằng khen

Trên đây là những phương hướng chỉ tiêu mà Liên đội đề ra và quyết tâm thực hiện. Liên đội chúng em rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo để chũng em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cuối cùng chúng em xin chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo mạnh khỏe. Chúc các bạn khỏe học tập tốt

Chúc Đại hội thành công rực rỡ!

 

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS Quảng CHÂU

BẢN THAM LUẬN VỂ HỌC TẬP

Kính thưa: - Các quí vị đại biểu khách quí , các thầy cô giáo, !

- Thưa toàn thể các bạn đội viên thân mến!

Học tập là nhiệm vụ chính, là trách nhiệm to lớn của mỗi đội viên đối với tổ quốc, gia đình như lời Bác Hồ kính yêu từng dạy thiếu niên Việt Nam: “Non sông Việt Nam có được vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không một phần lớn là nhờ công học tập của các cháu”

- Ghi nhớ lời dạy của Bác năm học 2016 – 2017 vừa qua, công tác đội chúng em đã góp phần không nhỏ vào phong trào thi đua hai tốt .

- Trong năm học vừa qua, liên đội đã sôi nổi thi đua học tập chăm chỉ và đạt được thành tích cao trong học tập như Liên Đội có nhiều Đội viên đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, học sinh giỏi cấp tỉnh.

Để đạt được các kết quả trên đó là nhờ sự nỗ lực học tập và thi đua không ngừng của mỗi đội viên cùng sự chỉ bảo, động viên, ủng hộ nhiệt tình của các thầy cô giáo, đặc biệt là các cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô tổng phụ trách.

 1. bản tham luận này, em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến tham luận để các bạn tham khảo như sau :Trong năm học vừa qua, toàn thể liên đội đã sôi nổi thi đua học tập tốt, chăm chỉ đạt được nhiều thành tích cao. Phong trào học tập nhóm, đôi bạn cùng tiến đã tỏ rõ hiệu quả, đã động viên các bạn cố gắng hơn trong học tập.Vì vậy trong năm học này chúng ta cần phát huy tốt những phong trào trên dựa trên những nền tảng sẵn có. Bên cạnh đó mỗi bạn đội viên cần xác định rõ, đúng đắn về ý nghĩa và vai trò to lớn của học tập.

Theo em, mỗi bạn đội viên cần phải:

1.Xác định rõ, đúng đắn về ý nghĩa vai trò to lớn của học tập.

2. Xây dựng được phương pháp học tập tốt nhất, phải sắp xếp được thời gian biểu một cách khoa học và hợp lý cho từng môn học cụ thể.

3. Thực hiện nghiêm túc nề nếp, nội quy học tập của trường, lớp. Tham gia đăng ký thi đua theo: Tổ, nhóm, lớp, trường ...

4. ở trường, ở lớp phải chú ý lắng nghe thầy giáo, cô giáo giảng bài, mạnh dạn, hăng hái phát biểu xây dựng bài .

5. ở nhà phải tận dụng hết thời gian học bài và làm bài 100% đội viên có góc học tập tốt .Đọc bài cũ trước khi đến lớp, tìm đọc những tài liệu, sách vở có liên quan đến bài học ngày hôm sau. Đối với những bạn học khá giỏi cần tìm tòi sáng tạo thêm những cách làm mới, bài giảng hay tạo điều kiện nâng cao kiến thức .

6. Bài nào chưa biết phải mạnh dạn hỏi thầy, hỏi bạn, không dấu dốt.

7. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập trước khi đến lớp.

 1. đây là một số ý kiến tham luận về học tập của em. Em hy vọng nó sẽ góp một phần nhỏ bé giúp em cùng các bạn trong toàn Liên đội đạt được những thành tích cao hơn nữa, phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt yếu để hai Liên đội chúng ta luôn giữ vững danh hiệu Liên đội mạnh .Cuối cùng em xin kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô mạnh khoẻ công tác tốt.

Chúc các bạn đội viên vui khoẻ, học tập tốt !

Chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!

 

 

 

 

 

 

 

 

(Chào)

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS QUẢNG CHÂU

QUYẾT TÂM THƯ

Kính thưa :

- Ban chấp hành Đoàn xã Quảng Châu

- Ban giám hiệu Trường THCS Quảng Châu

- Ban chấp hành Đoàn trường THCs Quảng Châu

Trong không khí nô nức phấn khởi của những ngày đầu tới trường, hoà chung không khí của tuổi trẻ cả nước đang hăng say học tập lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học.

Hôm nay, trong không khí vui tươi mừng năm học mới năm học 2017 - 2018 Đại hội Liên đội Trường THCS Quảng Châu đã được tổ chức trọng thể. Đại hội của chúng em gồm những đội viên tiêu biểu, có thành tích cao trong học tập, được tổ chức trọng thể trong tình yêu thương sâu sắc của Ban giám hiệu nhà trường, các anh chị phụ trách trong chi đoàn nhà trường và các thầy cô giáo trong hội đồng nhà trường .

Kính thưa các vị đại biểu khách quý !

Năm học 2017 – 2018 là năm học thứ 11 thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là một năm học hứa hẹn có nhiều đổi mới, với nhiều thành công rực rỡ .

Vì vậy, trong Đại hội này, chúng em xin gửi đến Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành Đoàn xã Quảng Châu, Các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các anh chị phụ trách lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và lời hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới mà bản phương hướng đã nêu lên . Cụ thể là :

1. Ra sức phấn đấu rèn luyện thi đua lập nhiều thành tích để xứng đáng là đội viên tốt cháu Bác Hồ kính yêu.

2. Quyết tâm xây dựng phương pháp, thời gian biểu học tập hợp lý cho từng môn học với tinh thần, ý thức tự giác, sáng tạo, chuyên cần trong học tập .

Phấn đấu trong năm học 2017 - 2018 giữ vững danh hiệu Liên đội mạnh với chỉ tiêu phấn đấu: 1. V đạo đức:

- V phm cht: 100% đội viên cã ®¹o ®øc kh¸ trë lªn, kh«ng cã ®¹o ®øc yÕu.

- Ch¸u ngoan B¸c Hå ®¹t hơn 85 % .

2. VÒ häc tËp : - V kiến thc, kĩ năng phÊn ®Êu hoàn thành 100% , lªn líp th¼ng 100. %

- §ñ ®iÒu kiÖn xÐt tèt nghiÖp líp 9 ®¹t 100 % .

- PhÊn ®Êu cã nhiu ®éi viªn lµ häc sinh giái cÊp thành ph,häc sinh giái cÊp tØnh.

3. VÒ c«ng t¸c ®éi :

 • PhÊn ®Êu 100 % ®éi viªn tham gia duy tr× phong trµo : " Nãi lêi hay, lµm viÖc tèt "
 • Tham gia ®Çy ®ñ c¸c phong trµo do Héi ®ång ®éi Thành phè ®Ò ra .
 • 80 % ®éi viªn tiÕp tôc tham gia ch­¬ng tr×nh : “ RÌn luyÖn ®éi viªn ” ®¹t kÕt qu¶ cao
 • Gi÷ v÷ng danh hiÖu liªn ®éi m¹nh cã tõ 6 chi ®éi ®¹t danh hiÖu chi ®éi m¹nh trong ®ã cã 60 % sè ®éi viªn ®¹t danh hiÖu ®éi viªn xuÊt s¾c .
 • Liªn ®éi ®Ò nghÞ Thành §oµn tÆng giấy khen .

 

3. Hưởng ứng nhiệt tình các công trình măng non do các cấp Đoàn, Đội phát động. Tổ chức các hoạt động tu sửa, bảo vệ trường lớp, cây xanh, xây dựng quỹ đội và quỹ vì bạn nghèo.

4. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chi đội mạnh, duy trì và củng cố các phong trào :" Đôi bạn cùng tiến "... Đẩy mạnh hoạt động Đội trên địa bàn dân cư trong thời gian hè 2018.

5. Tích cực tham gia phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và các phong trào hoạt động khác của nhà trường và chi đoàn.

Cuối cùng em xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các thầy cô giáo mạnh khoẻ

Chúc các bạn đội viên vui khoẻ, học tập tốt.

Chúc đại hội thành công rực rỡ ( Chào )

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS Quảng Châu

BÁO CÁO THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

NĂM HỌC 2016 – 2017

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, các thày cô giáo

Thưa toàn thể đại hội

Năm học 2016 - 2017 là năm gắn liền với nhiều các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của dân tộc; Thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hưng Yên lần thứ 18 nhiệm kỳ 2012 – 2017; Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 127 năm ngày sinh của Bác Hồ. Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của thành phố tập trung vào những nội dung sau:

I . CHỦ ĐỀ NĂM HỌC :

Thiếu nhi Hưng Yên

Vâng lời Bác dạy

Làm nghìn việc tốt

Mừng Đại hội Đoàn

Căn cứ tình hình thực tế của Liên đội, Phát huy truyền thống của Liên đội cùng với Các cán bộ phụ trách trẻ, nhiệt tình, Ban chỉ huy Liên đội thông minh sáng tạo tích cực. Liên đội Trường THCS Quảng Châu đã từng bước vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhệm vụ của năm học 2016- 2017.

Ngay từ đầu năm học Liên đội đã tổ chức đại hội các chi đội, đaị hội liên đội bầu ra Ban Chỉ Huy Liên đội, chi đội với những đội viên có năng lực, nhiệt tình, ham mê với hoạt động Đội, tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chấp hành.

Liên đội đã xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức hoạt động Đội theo chủ đề của năm học, chủ điểm từng tháng với từng nội dung công việc cụ thể, phù hợp với cơ sở hướng dẫn của Đoàn cấp trên. Thường xuyên theo dõi thi đua, sơ kết, tổng kết các hoạt động qua từng phong trào, từng đợt thi đua. Phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của tổ chức Ban chỉ huy.

Thực hiện chủ đề của năm học, Liên đội đã tập trung vào việc giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, của Tổ quốc, của Đoàn trường và của Liên đội, giáo dục đạo đức tác phong, pháp luật, nếp sống văn hoá mới. Tạo điều kiện cho các em học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi,đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Nâng cao chất lượng bằng các chương trình hoạt động của Đội. . Thực hiện các hoạt động trọng tâm năm học và các chương trình hoạt động của Hội Đồng Đội, Liên đội Trường THCS Quảng Châu đã đạt được những kết quả trong các chương trình hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016– 2017 như sau

1. Chương trình 1: Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh

- Hàng tuần liên đội đều có tuyên truyền, giáo dục đến các Đội viên - học sinh hiểu biết về lịch sử truyền thống của dân tộc, của Đảng, Đoàn, Đội, các tệ nạn xã hội, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, An toàn giao thông, Phòng chống ma tuý…thông qua các buổi phát thanh măng non, sinh hoạt dưới cờ, tiết sinh hoạt lớp.

- Mỗi tuần một câu chuyện các bạn đội viên cùng nhau kể những câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cùng nhau học tập và noi theo.

- Ngay từ đầu năm học, Liên đội hướng dẫn các em tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “ Thiếu nhi Hưng Yên thi đua thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy”. Với nhiều hình thúc như: Phát động các chi đội đăng ký thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy đến các Đội viên - học sinh và cả tất cả chi đội đăng ký thực hiện tốt.Ghi sổ vàng thiếu nhi làm nghìn việc tốt. Tăng cường giáo dục kĩ năng sống và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thiếu niên, nhi đồng.

- Các Đội viên tiếp cận và tham gia các phong trào lớn của Đội như: “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Tham gia cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, thực hiện có hiệu quả phong trào “kế hoạch nhỏ” bằng cách thu gom giấy vụn. Thực hiện có hiệu quả phong trào “quỹ vì bạn nghèo” “quỹ khuyến học” “mua tăm nhân đạo” bằng cách quyên góp và hỗ trợ bạn có hoàn cảnh khó khăn, trích một phần kinh phí để nâng cấp khu di tích Kim Đồng.

2. Chương trình 2: “Luyện rèn tri thức- Vững bước tương lai”:

Môc ®Ých: Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng cña thiÕu nhi trong häc tËp. X©y dùng ph­¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc, gióp ®ì b¹n cïng tiÕn bé; t¹o phong trµo thi ®ua s«i næi, kÝch thÝch sù t×m tßi, s¸ng t¹o cña c¸c em; tõng b­íc trang bÞ cho c¸c em nh÷ng tri thøc cÇn thiÕt, gãp phÇn ®µo t¹o nguån nh©n lùc trÎ cho ®Êt n­íc trong t­¬ng lai.

- 100% chi ®éi ph¸t ®éng vµ thùc hiÖn tèt c¸c phong trµo thi ®ua häc tËp. “Học đều, học đủ, học chăm”, “Học đi đôi với hành”, “Vượt khó học tốt , “Hoa điểm tốt”, “Hoa điểm 10”,

- Triển khai xây dựng phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” Liên đội đã lập kế hoạch cụ thể với các chủ điểm các tháng và kế hoạch chi tiết theo các tuần, ngày ,vào giờ ra chơi các em được tham gia các trò chơi dân gian,tập múa hát các làn điệu dân ca, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, múa hát tập thể về các bài truyền thống của đội.

 

- Tổ chức thi đồ dùng tự làm, thi nấu cơm,.... nhân ngày kỷ niệm Nhà giáo Việt Nam 20/11. Kết quả giải nhất thuộc về Chi đội.......: giải nhì Chi đội .....l. giải ba là Chi đội: .......

- Tổ chức các phong trào hội học hội giảng thi đua thầy dạy tốt, trò học chăm và phong trào thi đua học tập của học sinh nhằm động viên các em có ý thức học tập. Chú ý nghe giảng, đi học đúng giờ, làm bài đầy đủ .

Kết quả năm học 2016 – 2017 này liên đội có:

- 100 % đội viên thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy

- 100% đội viên thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường của Liên đội

- 100% thiÕu nhi tham gia cuéc vËn ®éng vßng tay bÌ b¹n.

 

3. Chương trình 3: “ Vui khỏe an toàn –Học ngàn điều hay”

Muc ®Ých: Tham gia x©y dùng m«i tr­êng gi¸o dôc th©n thiÖn, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng cña thiÕu nhi trong mäi ho¹t ®éng. Tæ chøc nh©n réng c¸c m« h×nh gi¸o dôc kü n¨ng cho thiÕu nhi nh­ Häc kú qu©n ®éi, Tr¹i hÌ RÌn kü n¨ng. §Þnh h­íng cho thiÕu nhi trong x©y dùng hoµi b·o, ­íc m¬ vµ cæ vò, hç trî, t¹o niÒm tin, ®ång hµnh cïng thiÕu nhi trªn con ®­êng biÕn ­íc m¬ thµnh hiÖn thùc.

ChØ tiªu phÊn ®Êu: - 100% chi ®éi thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc.

- 100% chi ®éi thùc hiÖn tèt phong trµo KÕ ho¹c nhá

- 100% c¸c chi ®éi x©y dùng m« h×nh M¸i tr­êng xanh - s¹ch - ®Ñp.

 • Tổ chức các buổi tuyên truyền về vệ sinh cá nhân, an toàn thực phẩm, phóng chống các bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội, tổ chức các buổi tuyên truyền, ký cam kết chấp hành luật giao thông và chống các tệ nạn xã hội với 100% đội viên, thanh niên, đoàn viên, cán bộ giáo viên trong nhà trường. Thi đua giữ gìn, trồng mới cây xanh ở các chi đội. Cùng nhau giữ gìn sân trường, lớp học sạch sẽ, không vứt rác bừa bãi, không vẽ bậy lên tường

- Tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, nhân dịp tết Đinh dậu Liên đội cho 100% các chi đội ký cam kết 3 không, thực hiện một cái tết vui, tiết kiệm được Uỷ ban nhân dân xã, nhà trường và nhân dân hết sức ủng hộ. 100% đội viên không mắc các tệ nạn xã hội.

- Lồng ghép nội dung giáo dục về văn hóa dân gian vào trong các hoạt động sinh hoạt của Liên Đội trong trường học. Hướng dẫn các em chơi các trò chơi dân gian, qua đó giúp các em rèn luyện thể chất, sự khéo léo, trở nên nhanh nhẹn hoạt bát, tạo sự hòa đồng, thân thiện, đoàn kết. Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương định hướng cho học sinh sử dụng đồ chơi an toàn, không có chất độc hại, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của các em. Định hướng cho các em tham gia các trò chơi trực tuyến có ý nghĩa giáo dục, lành mạnh, tránh xa các trò chơi độc hại có yếu tố bạo lực, tạo môi trường vui chơi giải trí lành mạnh theo tinh thần “ Học mà chơi – chơi mà học ”.

- Tham gia hội thi “ Giai điệu tuổi hồng” cấp thành phố.

4. Chương trình 4: “ Xây dựng đội vững mạnh- Cùng tiến bước lên đoàn”:

Đầu năm học Ban phụ trách củng cố Ban chỉ huy liên - chi đội, tổ chức Đại hội liên đội đúng thời gian quy định chọn ra Ban chỉ huy liên đội và đi vào nề nếp hoạt động.

- Ủy viên Ban chỉ huy liên - chi đội tập huấn về kỹ năng công tác đội.

Thực hiện cố hiệu quả “Chương trình rèn luyện phụ trách Đội” trong ban phụ trách Đội, đã được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đội được 02 buổi với 13 phụ trách đội tham gia.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động đội theo từng tháng kết hợp với khảo sát chuyên hiệu.

- Chỉ đạo tốt đại hội các chi đội, Liên đội ngay từ đầu năm học.

- Đội nghi thức mẫu: 8 em đội viên

- Đội cờ đỏ được thành lập và chấm điểm thi đua ngay từ ngày đầu tiên của năm học, duy trì và hoạt động thường xuyên theo hình thức theo dõi chéo. Phân công theo dõi theo từng tuần. Từ năm học này có đội cờ đỏ trực cổng chấm về đồng phục và đặc biệt nhắc nhở với các đội viên đi học muộn

- Liên đội phát động phong trào: “Xây dựng kế hoạch nhỏ”: Số tiền này được chi dùng cho các hoạt động của Đội như: Phát thưởng sau các đợt thi đua, xây dựng tủ thuốc dùng chung cho cả Liên đội, tổ chức đội tuyên truyền măng non, khảo sát các chuyên hiệu, ...

- Tổ chức khảo sát chuyên hiệu Nghi thức đội, An toàn giao thông, Chăm học ...

- Các chi đội thực hiện nề nếp, công tác Đội tốt nhất là Chi đội 9A, 7C, 7B, 6A, 8A có nhiều tuần, tháng đứng nhất đạt được nhiều cờ đỏ trong tuần, trong tháng .

5. Chương trình 5: Khăn hồng tình nguyện- chắp cánh yêu thương”:

- Liên đội tổ chức giao lưu với đoàn học sinh khuyết tật và ủng hộ được ..........000 đồng.

- Liên đội tiến hành lao động vệ sinh tại nhà trường 1 tuần 2 buổi được đông đảo đội viên tham gia

Hàng tháng chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của Đội theo chủ đề, chủ điểm phù hợp với điều kiện của Liên đội

Tham mưu với Ban Giám Hiệu nhà trường để tạo điều kiện về cơ sở vật chất tốt nhất để tạo tiền đề tổ chức tốt nhiều hoạt động có ý nghĩa giáo dục đối với thanh thiếu niên thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt truyền thống kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm .

Kết quả 100% các cán bộ phụ trách trong toàn Liên đội đã không ngừng được nâng cao nghiệp vụ, trình độ tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

- Thành tích đạt được:

+ Thi học sinh giỏi cấp Thành phố

+ cuộc thi Tiếng anh qua mạng cấp thành phố Liên đội có em: Dương Ngọc Anh lớp 9A đạt giải khuyến khích, em Dương Huệ Chi lớp 7A đạt giải khuyến khích, em An Quyền lớp 7A đạt giải khuyến khích

+ cuộc thi Toán- Tiếng Anh qua mạng cấp Thành phố có em:

........................................................

+cuộc thi Toán- Tiếng Việt qua mạng cấp Thành phố có em

+ Ở cuộc thi Tin học trẻ không chuyên cấp thành phố Liên đội có em :

+ Ở cuộc thi An toàn giao thông cấp Thành phố có em: Dương Khánh Ly lớp 5A đạt giải xuất sắc hùng biện, và Liên đội được giải nhì toàn đoàn.

+ Ở cuộc thi Giai điệu tuổi hồng cấp Thành phố Liên đội đạt giải Minh lớp 5A.

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội THCS Quảng Châu năm học 2016 – 2017, tuy còn khiêm tốn nhưng cũng chứng tỏ được sự nỗ lực phấn đấu của toàn Liên đội . Đề nghị Hội đồng đội thành phố, Thành đoàn tiếp tục quan tâm, khen thưởng xứng đáng và tạo điều kiện giúp Liên đội hoàn thành tốt các nhiệm vu tiếp theo của mình trong các năm tới.

Cuối cùng chúng em xin chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo mạnh khỏe. Chúc các bạn khỏe học tập tốt

Chúc Đại hội thành công rực rỡ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI THCS Quảng CHÂU

 

BẢN THAM LUẬN VỂ ĐẠO ĐỨC TÁC PHONG CỦA NGƯỜI ĐỘI VIÊN

Kính thưa: - Các quí vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo, !

- Thưa toàn thể các bạn đội viên thân mến!

 

Rất vinh dự cho em được thay mặt các bạn đội viên trong liên đội tham luận về đạo đức tác phong của người đội viên.

Kính thưa toàn thể đại hội .

Đạo đức là phẩm chất yêu cầu đầu tiên của người đội viên.

Bác hồ đã từng nói: Người có đức mà không có tài là người vô dụng

Người có tài mà không có đức làm việc gì cũng khó”

Chính vì vậy các bạn đội viên trong chi đội chúng em luôn thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu bằng những việc làm cụ thể sau:

 • Giúp các bạn hiểu, kính trọng lễ phép với ông bà, cha mẹ thầy cô giáo và những người lớn tuổi.
 • Quyên góp ủng hộ người nghèo, quỹ vì các bạn bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
 • Tham gia ủng hộ các nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ nạn nhân lũ lụt, ủng hộ ngày vì người nghèo, ủng hộ cuộc vận động tình nghĩa biên cương hải đảo.
 • Mua tăm ủng hộ người mù toàn Liên đội là hơn 2000 gói.
 • Chúng em còn làm tốt phong trào nói lời hay làm việc tốt do liên đội phát động

Đối với riêng bản thân em, muốn làm một đội viên có phẩm chất đạo đức tốt cần:

 • Thực hiện nghiêm túc nền nếp học đường
 • Giúp bạn bằng những việc làm cụ thể như giảng cho bạn những bài mà bạn chưa hiểu hay nhắc nhở bạn khi mải chơi hoặc nói tục.
 • Chú ý lắng nghe thầy cô giáo giảng, mạnh dạn hỏi thầy cô, bạn bè những bài chưa hiểu.
 • Sắp xếp thời gian học tập hợp lý để vừa học bài và làm bài trước khi đến lớp mà vẫn tham gia tốt các hoạt động của Liên đội.
 • Khi ở nhà, em luôn giúp đỡ cha mẹ, ông bà những công việc vừa sức của mình

Trên đây là một số ý kiến của em về đạo đức tác phong của người đội viên. Em hy vọng nó sẽ góp phần nhỏ bé giúp em và các bạn trong chi đội nói riêng và trong liên đội nói chung đạt được những thành tích cao hơn nữa, phát huy những mặt mạnh khắc phục những mặt yếu để Liên đội chúng ta luôn giữ vững là Liên đội vững mạnh.

Cuối cùng em xin kính chúc các vị đại biểu khách quí, các thày cô giáo mạnh khỏe, công tác tốt

Chúc các bạ đội viên chăm ngoan học giỏi!

Chúc đại hội thành công rực rỡ!

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 5
Tháng 04 : 92
Năm 2021 : 1.317