LỄ KHAI MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020